UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE AVIVA - UBEZPIECZENIE WYJAZDU I KOSZTÓW LECZENIA ZA GRANICĄ PARTNER W PODRÓŻY

 •  O mnie  •  Ubezpieczenia dla Firm  •  Ubezpieczenia Indywidualne  •  Produkty Emerytalne  •  Produkty Inwestycjne  •  Kontakt  • 

Ubezpieczenie podróżne Aviva "PARTNER W PODRÓŻY"

Ubezpieczenie podróży za granicę Partner w Podróży

Dla kogo jest przeznaczone to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie podróżne "Partner w Podróży" przeznaczone jest dla osób często wyjeżdżających za granicę służbowo bądź prywatnie, jak również pracujących czasowo poza granicami Polski, które chcą zapewnić sobie i swoim bliskim pomyślny przebieg podróży i wśród wielu przygotowań, w pośpiechu i stresie nie zapomnieć o wykupieniu ubezpieczenia, bo załatwienie wszystkich formalności przed każdym wyjazdem zabiera sporo czasu.


Dlaczego warto posiadać to ubezpieczenie w podróży?
 •  komfortowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, obejmujące przez 12 miesięcy wszystkie podróże zagraniczne, bez względu na częstotliwość wyjazdów
 •  możliwość wyboru optymalnego wariantu w zależności od planowanego czasu jednorazowego wyjazdu (wyjazdy nie dłuższe niż na 90 dni lub wyjazdy
nie dłuższe niż na 180 dni lub wyjazd nie dłuższy niż na rok)
 •  możliwość wyboru dogodnego dla siebie pakietu ubezpieczeniowego w zależności od tego
czy podróżuje się po Europie i krajach Basenu Morza Śródziemnego, czy po całym świecie
 •  możliwość określenia sumy ubezpieczenia odpowiadającej indywidualnym potrzebom
w ramach każdego pakietu


Jaki jest zakres ochrony w tym ubezpieczeniu?
 •  koszty leczenia: wizyt lekarskich; zabiegów ambulatoryjnych, lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza; badań zleconych przez lekarza (np.: RTG, EKG, USG, podstawowych badań krwi) niezbędnych do rozpoznania lub leczenia choroby; pobytu
i leczenia w szpitalu, operacji, których przeprowadzenia nie można było odłożyć do czasu powrotu; leczenia stomatologicznego w razie ostrych stanów zapalnych i bólowych; transportu do placówki medycznej z miejsca pobytu Ubezpieczonego bądź z miejsca wypadku; transportu do innej placówki medycznej; naprawy lub zakupu okularów, protez oraz środków pomocniczych; akcji poszukiwawczej prowadzonej w górach lub na morzu przez wyspecjalizowane jednostki w celu poszukiwania Ubezpieczonego, który uległ nagłemu zachorowaniu lub wypadkowi
 • 
usługi assistance świadczone za pośrednictwem całodobowego centrum alarmowego:
- wariant podstawowy: organizacja kosztów leczenia; dostarczenie leków; transport Ubezpieczonego do Polski dostosowanym do jego stanu zdrowia środkiem transportu; transport zwłok lub pochówek za granicą; powrót osób bliskich, organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży; organizacja
i pokrycie kosztów podróży osoby delegowanej na zastępstwo; przewóz niepełnoletnich dzieci; przekazywanie niezbędnych informacji rodzinie lub innej osobie na życzenie Ubezpieczonego; organizacja i pokrycie kosztów wizyty osoby bliskiej
- wariant rozszerzony (dodatkowo poza wyżej wymienionymi): organizacja i pokrycie dodatkowych kosztów zakwaterowania i wyżywienia Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji; organizacja i pokrycie kosztów kontynuacji podróży; pomoc w razie utraty środków płatniczych; pomoc w razie utraty dokumentów podróży; pomoc przy zablokowaniu konta
 • 
odpowiedzialność cywilna - odpowiedzialność cywilna deliktowa Ubezpieczonego w życiu prywatnym podczas podróży zagranicznej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym przebywa
 • 
bagaż podróżny - wypłata odszkodowania za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu
w czasie trwania podróży
 • 
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - dodatkowe świadczenie
z tytułu trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków doznanych przez ubezpieczonego
w czasie podróży, polegających na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia i powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć
Medal dla ubezpieczenia podróżnego Partner w Podróży Medal Europejski 2004 został przyznany przez Business Center Club i Komitet Integracji Europejskiej ubezpieczeniu podróżnemu Partner w Podróży uznanemu za najlepsze roczne ubezpieczenie dla osób często podróżujących za granicę.Jeśli to ubezpieczenie wzbudziło Pana/Pani zainteresowanie, proszę o kontakt
- wystarczy wypełnić poniższy formularz.(Aby otrzymać odpowiedź należy wypełnić pola oznaczone gwiazdką)


Imię: *
Nazwisko: *
Miejscowość: *
Kod: - *
Telefon kontaktowy:    *
E-mail: *
Temat:
Treść wiadomości:
                           
Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union

Jolanta Łanczont Agent Ubezpieczeniowy Aviva (dawniej Commercial Union), Warszawa tel. +48 606 855 775. Zakres oferty: grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie oraz inwestycyjne (emerytura - III filar, polisy inwestycyjne, posagowe, pod kredyt, zdrowotne, wypadkowe, pracownicze, PPE); grupowe i indywidualne ubezpieczenia osobowe i majątkowe (firmy, domu, mieszkania, podróży, kosztów leczenia za granicą, NNW); inwestycje (parasolowy fundusz inwestycyjny, produkty gwarantowane) »  Mapa strony  « 

Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union