UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW NA ŻYCIE AVIVA - UBEZPIECZENIE GRUPOWE Z UFK OPIEKUN

 •  O mnie  •  Ubezpieczenia dla Firm  •  Ubezpieczenia Indywidualne  •  Produkty Emerytalne  •  Produkty Inwestycjne  •  Kontakt  • 

Ubezpieczenie grupowe na życie Aviva "OPIEKUN"

Ubezpieczenie grupowe na życie Opiekun

Zobacz także: Ubezpieczenie grupowe na życie Opiekun VIP
                        Ubezpieczenie grupowe na życie Zespół


Dla kogo jest przeznaczone to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie grupowe Opiekun przeznaczone jest dla średnich i dużych firm (także Zrzeszeń, Stowarzyszeń lub Izb), w których grupa przystępujących do ubezpieczenia liczy minimum 20 osób. Dla Pracowników w wieku od 16 do 65 lat, którzy spełniają ustalone przez Pracodawcę warunki kwalifikacji oraz są zainteresowani zapewnieniem sobie i najbliższym bezpieczeństwa finansowego w razie utraty zdrowia lub życia.
Dla Klientów, którzy bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej chcieliby połączyć z możliwością aktywnego inwestowania poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Aviva. Dla nowoczesnych, społecznie wrażliwych Pracodawców, którzy sponsorując ubezpieczenie Pracowników czynią je narzędziem swej długoterminowej polityki personalnej. Także dla Pracodawców nie dysponujących środkami finansowymi pozwalającymi na takie rozwiązanie - część lub całość składki jest wówczas finansowana przez samych Pracowników lub ubezpieczeniem objęta jest tylko grupa kluczowych Pracowników. Ubezpieczenie grupowe na życie OPIEKUN oferowane jest również w postaci dwóch pakietów dla Banków, Szkół i Urzędów (z określonymi, stałymi zakresami umów dodatkowych oraz wysokościami świadczeń).


Jakie są najważniejsze korzyści?
 •  nowoczesny program ubezpieczeniowy lub ubezpieczeniowo-inwestycyjny, umożliwiający Klientowi dostosowanie go do własnych potrzeb i możliwości
 •  elastyczność w kształtowaniu zakresu i wysokości ochrony ubezpieczeniowej oraz w tworzeniu kategorii i zasad kwalifikacji Pracowników do programu
 •  maksymalne obniżenie kosztów ubezpieczenia (uśrednienie ryzyka) i jego obsługi (forma grupowa) powodujące zminimalizowanie składki i rozszerzenie zakresu ochrony do poziomu nieosiągalnego w polisach indywidualnych
 •  ochrona ubezpieczeniowa działająca 24 godziny na dobę na całym świecie
 •  wysokie limity ochrony ubezpieczeniowej bez konieczności oceny stanu zdrowia
 •  proste procedury przystąpienia do ubezpieczenia i realizacji roszczeń
 •  możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po odejściu z pracy
 •  świadczenie wypłacane w związku z zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego nie jest obciążone podatkiem od spadków i darowizn oraz dochodowym
 •  dodatkowa zniżka na ubezpieczenia mieszkań, domów i samochodów
 •  dla ubezpieczenia połączonego z inwestowaniem:
    - korzystne warunki inwestowania nawet niewielkich składek poprzez UFK Aviva
    - możliwość tworzenia własnej strategii inwestycyjnej poprzez podział składki między kilka
    wybranych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Aviva
    - indywidualny rachunek każdego Uczestnika, na którym ewidencjonowane są posiadane
    jednostki UFK Aviva
 •  dla Pracodawców opłacających składkę za ubezpieczenie Pracowników:
    - ubezpieczenie instrumentem strategii personalnej (konkurencyjność Firmy na rynku pracy,
    zapobieżenie fluktuacji Kadry, długoterminowe motywowanie i integrowanie Pracowników
    z Firmą, element nagród odroczonych)
    - zwolnienie z odprawy pośmiertnej
    - ubezpieczenie kosztem uzyskania przychodu, o ile uposażonym nie jest Pracodawca
    oraz umowa wyklucza w okresie 5 lat wypłatę wartości odstąpienia i zaciąganie zobowiązań
    pod zastaw praw wynikających z umowy


Jaki jest zakres ochrony w tym ubezpieczeniu?
Podstawą programu jest ochrona z tytułu śmierci Pracownika, a dopełnieniem są dodatkowe umowy obejmujące następujące grupy ryzyk:
 •  zakres wypadkowy:
    - leczenie szpitalne Uczestnika wskutek nieszczęśliwego wypadku związane z ilością dni
    pobytu Uczestnika w szpitalu
    - uszczerbek na zdrowiu Uczestnika wskutek nieszczęśliwego wypadku
    - kalectwo Uczestnika wskutek nieszczęśliwego wypadku
    - niezdolność do pracy Uczestnika wskutek nieszczęśliwego wypadku
    - śmierć Uczestnika wskutek nieszczęśliwego wypadku
    - śmierć Uczestnika wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy
    - śmierć Uczestnika wskutek wypadku komunikacyjnego
    - śmierć Uczestnika wskutek zawału serca lub udaru mózgu
 •  zakres zdrowotny:
    - leczenie szpitalne Uczestnika nie spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem związane
    z ilością dni pobytu Uczestnika w szpitalu
    - świadczenie szpitalne "Zdrowe Życie" związane z leczeniem określonej choroby lub urazu
    Uczestnika
    - niezdolność do pracy Uczestnika
    - poważne zachorowanie Uczestnika
 •  zakres rodzinny:
    - leczenie szpitalne Małżonka Uczestnika wskutek nieszczęśliwego wypadku związane z ilością
    dni pobytu Małżonka Uczestnika w szpitalu
    - uszczerbek na zdrowiu Małżonka Uczestnika wskutek nieszczęśliwego wypadku
    - poważne zachorowanie Małżonka Uczestnika
    - śmierć Małżonka Uczestnika
    - śmierć Małżonka Uczestnika wskutek nieszczęśliwego wypadku
    - osierocenie Dziecka Uczestnika
    - urodzenie się Dziecka Uczestnika
    - urodzenie się martwego Dziecka Uczestnika
    - poważne zachorowanie Dziecka Uczestnika
    - śmierć Dziecka Uczestnika
    - śmierć Rodzica Uczestnika i Rodzica Małżonka Uczestnika
Medal dla ubezpieczenia grupowego na życie Opiekun Medal Europejski 2005 został przyznany przez Business Center Club i Komitet Integracji Europejskiej ubezpieczeniu grupowemu OPIEKUN uznanemu za jedno z najlepszych ubezpieczeń grupowych na życie.Jeśli to ubezpieczenie wzbudziło Pana/Pani zainteresowanie, proszę o kontakt
- wystarczy wypełnić poniższy formularz.(Aby otrzymać odpowiedź należy wypełnić pola oznaczone gwiazdką)


Imię: *
Nazwisko: *
Miejscowość: *
Kod: - *
Telefon kontaktowy:    *
E-mail: *
Temat:
Treść wiadomości:
                           
Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union

Jolanta Łanczont Agent Ubezpieczeniowy Aviva (dawniej Commercial Union), Warszawa tel. +48 606 855 775. Zakres oferty: grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie oraz inwestycyjne (emerytura - III filar, polisy inwestycyjne, posagowe, pod kredyt, zdrowotne, wypadkowe, pracownicze, PPE); grupowe i indywidualne ubezpieczenia osobowe i majątkowe (firmy, domu, mieszkania, podróży, kosztów leczenia za granicą, NNW); inwestycje (parasolowy fundusz inwestycyjny, produkty gwarantowane) »  Mapa strony  « 

Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union