UBEZPIECZENIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM:  UBEZPIECZENIE MAJĄTKU FIRMY, UBEZPIECZENIE OC FIRMY

 •  O mnie  •  Ubezpieczenia dla Firm  •  Ubezpieczenia Indywidualne  •  Produkty Emerytalne  •  Produkty Inwestycjne  •  Kontakt  • 

Ubezpieczenie Firmy Aviva "PARTNER PRZEDSIĘBIORCY"

Ubezpieczenie małych i średnich firm Partner Przedsiębiorcy

Zobacz także: Ubezpieczenie Dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw


Dla kogo jest przeznaczone to ubezpieczenie?
Dla właścicieli małych i średnich firm o mieniu nie przekraczającym wartości 10.000.000 zł na jedną lokalizację oraz 20.000.000 zł na wszystkie lokalizacje, którzy chcą mieć gwarancję odtworzenia majątku utraconego w wyniku pożaru i innych zdarzeń losowych lub kradzieży oraz ochronę w związku z ponoszoną przez przedsiębiorcę odpowiedzialnością cywilną.


Jakie są najważniejsze korzyści?
 •  aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczy wykupić ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
 •  poprzez dodawanie kolejnych ryzyk buduje się ochronę ubezpieczeniową zgodnie z potrzebami Klienta - pakiet podstawowy zawiera również:
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyka utraty lub uszkodzenia
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej (za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim, w tym również za szkody wyrządzone w nieruchomościach,
z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu lub dzierżawy)
 •  uwzględniając specyfikę firmy można dokupić dodatkowe ryzyka:
- ubezpieczenie mienia od wandalizmu
- ubezpieczenie elementów szklanych od stłuczenia lub uszkodzenia
- ubezpieczenie gotówki podczas transportu
- ubezpieczenie środków obrotowych podczas transportu
- ubezpieczenie mienia od przepięcia w wyniku wyładowania atmosferycznego
- ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód wywołanych niezachowaniem parametrów prądu elektrycznego
- ubezpieczenie środków obrotowych od rozmrożenia
 •  można również rozbudować ochronę z tytułu odpowiedzialności cywilnej:
- pracodawcy (za następstwa wypadków przy pracy pracowników)
- za produkt (za szkody powstałe z powodu wadliwego produktu)
- wzajemnej (za szkody poniesione przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonych względem siebie)
- podwykonawców (za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego)
- za szkody w przedmiotach ruchomych znajdujących się w pieczy lub pod kontrolą Ubezpieczającego ( np.: w naprawie, obróbce)
- za szkody w środowisku (np.: uwolnienie się toksycznych chemikaliów)
- za szkody wyrządzone w związku z wadliwym wykonaniem prac i usług
 •  można także dołączyć do ubezpieczenia podstawowego specjalne klauzule:
- reprezentantów (szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa pracowników)
- automatyczne pokrycie mienia (objęcie ochroną nowo nabytego mienia)
- automatyczne pokrycie lokalizacji (objęcie ochroną nowo nabytych lokalizacji)
- ubezpieczenie środków obrotowych na sumy zmienne (na maksymalną dzienną wartość środków obrotowych)
 •  specjalne branżowe wersje Partnera Przedsiębiorcy:
- Partner Wspólnoty Mieszkaniowej (bez ograniczeń sumy ubezpieczenia)
- Partner Farmaceuty
- Partner Autodealera
 •  w ramach wypłacanego odszkodowania mieści się refundacja kosztów związanych
z prowadzoną akcją ratunkową, zabezpieczeniem mienia przed szkodami i wydatków
na uprzątnięcie pozostałości po zaistniałych szkodachJeśli to ubezpieczenie wzbudziło Pana/Pani zainteresowanie, proszę o kontakt
- wystarczy wypełnić poniższy formularz.(Aby otrzymać odpowiedź należy wypełnić pola oznaczone gwiazdką)


Imię: *
Nazwisko: *
Miejscowość: *
Kod: - *
Telefon kontaktowy:    *
E-mail: *
Temat:
Treść wiadomości:
                           
Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union

Jolanta Łanczont Agent Ubezpieczeniowy Aviva (dawniej Commercial Union), Warszawa tel. +48 606 855 775. Zakres oferty: grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie oraz inwestycyjne (emerytura - III filar, polisy inwestycyjne, posagowe, pod kredyt, zdrowotne, wypadkowe, pracownicze, PPE); grupowe i indywidualne ubezpieczenia osobowe i majątkowe (firmy, domu, mieszkania, podróży, kosztów leczenia za granicą, NNW); inwestycje (parasolowy fundusz inwestycyjny, produkty gwarantowane) »  Mapa strony  « 

Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union