UBEZPIECZENIA AVIVA DLA FIRM - UBEZPIECZENIE GRUPOWE DLA PRACOWNIKÓW CPI

 •  O mnie  •  Ubezpieczenia dla Firm  •  Ubezpieczenia Indywidualne  •  Produkty Emerytalne  •  Produkty Inwestycjne  •  Kontakt  • 

UBEZPIECZENIE GRUPOWE AVIVA
dla Pracowników CPI

Ubezpieczenie grupowe Opiekun dla pracowników CPI

Dla kogo jest przeznaczone to ubezpieczenie?
Dla wszystkich Pracowników w wieku od 16 do 65 lat zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zainteresowanych zapewnieniem sobie i rodzinie bezpieczeństwa finansowego w razie utraty zdrowia lub życia, a także dodatkowym świadczeniem pieniężnym w przypadku narodzin dziecka.


Kiedy i jak można przystąpić do tego ubezpieczenia?
Nowozatrudnieni Pracownicy CPI w celu uzyskania najlepszych warunków ochrony powinni dołączyć do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Pracownicy, którzy nie zdecydują się na przystąpienie w tym czasie, będą mogli to uczynić w dowolnym późniejszym terminie, ale wówczas będą objęci karencją. W czasie karencji trwającej 180 dni ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku urodzenia dziecka karencja wynosi 270 dni. Karencja dla osób przystępujących do ubezpieczenia po okresie 3 miesięcy od daty zatrudnienia może być zniesiona, jeśli w jednym miesiącu jednocześnie dołącza do ubezpieczenia co najmniej 10 osób.
Przystąpienie do ubezpieczenia polega na podpisaniu z datą nie przekraczającą ostatniego dnia miesiąca, w którym ma być potrącona z listy płac pierwsza składka:

„Deklaracji uczestnictwa” i „Upoważnienia do potrącania składek”.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

Jakie są najważniejsze korzyści?
 •  maksymalne obniżenie kosztów ubezpieczenia (uśrednienie ryzyka) i obsługi (forma grupowa) powodujące zminimalizowanie składki i rozszerzenie zakresu oraz wysokości ochrony do poziomu nieosiągalnego w polisach indywidualnych
 •  ochrona ubezpieczeniowa działająca 24 godziny na dobę na całym świecie
 •  przystąpienie do ubezpieczenia bez wywiadu medycznego i badań lekarskich
 •  proste procedury przystąpienia do ubezpieczenia i realizacji roszczeń
 •  dodatkowa zniżka 5% na ubezpieczenie mieszkań, domów i samochodów
 •  świadczenie wypłacane w związku z zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego nie jest obciążone podatkiem od spadków i darowizn oraz dochodowym
 •  preferencyjne warunki indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia


Jaki jest zakres ochrony?
Podstawą programu ubezpieczenia jest ochrona z tytułu śmierci Pracownika, a dopełnieniem są dodatkowe umowy obejmujące następujące grupy ryzyk:
 •  zakres wypadkowy:
    - leczenie szpitalne Uczestnika wskutek nieszczęśliwego wypadku
    - uszczerbek na zdrowiu Uczestnika wskutek nieszczęśliwego wypadku
    - śmierć Uczestnika wskutek nieszczęśliwego wypadku
    - śmierć Uczestnika wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy
    - śmierć Uczestnika wskutek wypadku komunikacyjnego
    - śmierć Uczestnika wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
    - śmierć Uczestnika wskutek zawału serca lub udaru mózgu
 •  zakres zdrowotny:
    - leczenie szpitalne Uczestnika nie spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem
    - niezdolność do pracy Uczestnika
    - poważne zachorowanie Uczestnika
 •  zakres rodzinny:
    - śmierć Małżonka Uczestnika
    - śmierć Małżonka Uczestnika wskutek nieszczęśliwego wypadku
    - urodzenie się Dziecka Uczestnika
    - urodzenie się martwego Dziecka Uczestnika
    - poważne zachorowanie Dziecka Uczestnika
    - śmierć Dziecka Uczestnika
    - osierocenie Dziecka Uczestnika
    - śmierć Rodzica Uczestnika i Rodzica Małżonka Uczestnika


Jak uzyskać należne świadczenie?
Aby uzyskać odpowiednie świadczenie należy na poniższej liście odnaleźć właściwe zdarzenie ubezpieczeniowe, a następnie wypełnić załączony tam formularz i po dołączeniu wszystkich wyszczególnionych poniżej dokumentów przekazać roszczenie Jolancie Łanczont":

 •  Roszczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu Uczestnika wskutek nieszczęśliwego wypadku:
    - Zgłoszenie roszczenia z tytułu wypadku
    - kopia dowodu osobistego Uczestnika poświadczona przez Kierownika lub Dział Kadr
    z pieczęcią imienną
    - kopia dokumentacji medycznej poświadczona przez Kierownika lub Dział Kadr z pieczęcią
    imienną
    - kopie Protokołu BHP, Postanowienia Prokuratury lub Notatki Służbowej Policji (jeśli były
    sporządzone) poświadczone przez Kierownika lub Dział Kadr z pieczęcią imienną
Uwaga! Występowanie z roszczeniem z tego tytułu jest możliwe tylko po całkowitym zakończeniu leczenia i rehabilitacji!


 •  Roszczenie z tytułu leczenia szpitalnego Uczestnika wskutek nieszczęśliwego wypadku:
    - Zgłoszenie roszczenia z tytułu wypadku
    - kopia dowodu osobistego Uczestnika poświadczona przez Kierownika lub Dział Kadr
    z pieczęcią imienną
    - kopia karty wypisowej ze szpitala poświadczona przez Kierownika lub Dział Kadr z pieczęcią
    imienną
    - kopie Protokołu BHP, Postanowienia Prokuratury lub Notatki Służbowej Policji (jeśli były
    sporządzone) poświadczone przez Kierownika lub Dział Kadr z pieczęcią imienną


 •  Roszczenie z tytułu leczenia szpitalnego Uczestnika nie spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem:
    - Zgłoszenie roszczenia z tytułu choroby
    - kopia dowodu osobistego Uczestnika poświadczona przez Kierownika lub Dział Kadr
    z pieczęcią imienną
    - kopia karty wypisowej ze szpitala poświadczona przez Kierownika lub Dział Kadr z pieczęcią
    imienną


 •  Roszczenie z tytułu niezdolności do pracy Uczestnika:
    - Zgłoszenie roszczenia z tytułu wypadku (w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej
    nieszczęśliwym wypadkiem)

    - Zgłoszenie roszczenia z tytułu choroby (w przypadku niezdolności do pracy nie
    spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem)

    - kopia dowodu osobistego Uczestnika poświadczona przez Kierownika lub Dział Kadr
    z pieczęcią imienną
    - kopia dokumentacji medycznej (wypisy ze szpitali, opinie lekarzy, zwolnienia lekarskie
    i decyzja ZUS - orzeczenie o niezdolności do pracy) poświadczona przez Kierownika lub Dział
    Kadr z pieczęcią imienną
    - kopie Protokołu BHP, Postanowienia Prokuratury lub Notatki Służbowej Policji (jeśli były
    sporządzone) poświadczone przez Kierownika lub Dział Kadr z pieczęcią imienną
    (w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem)


 •  Roszczenie z tytułu poważnego zachorowania Uczestnika:
    - Zgłoszenie roszczenia z tytułu choroby
    - kopia dowodu osobistego Uczestnika poświadczona przez Kierownika lub Dział Kadr
    z pieczęcią imienną
    - kopia dokumentacji medycznej (wypisy ze szpitali, opinie lekarzy, w szczególności
    dotyczące pierwszego rozpoznania poważnego zachorowania) poświadczona przez
    Kierownika lub Dział Kadr z pieczęcią imienną
    - adresy placówek medycznych, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pod opieką których
    Uczestnik pozostawał przed ubezpieczeniem oraz przed zdarzeniem, a także placówki,
    w której rozpoznano poważne zachorowanie


 •  Roszczenie z tytułu poważnego zachorowania Dziecka Uczestnika:
    - Zgłoszenie roszczenia z tytułu choroby
    - kopia dowodu osobistego Uczestnika poświadczona przez Kierownika lub Dział Kadr
    z pieczęcią imienną
    - kopia dokumentacji medycznej (wypisy ze szpitali, opinie lekarzy, w szczególności
    dotyczące pierwszego rozpoznania poważnego zachorowania) poświadczona przez
    Kierownika lub Dział Kadr z pieczęcią imienną
    - adresy placówek medycznych i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pod opieką których
    Dziecko Uczestnika pozostawał przed ubezpieczeniem oraz przed zdarzeniem, a także
    placówki, w której zpoznano poważne zachorowanie


 •  Roszczenie z tytułu urodzenia się Dziecka:
    - Zgłoszenie roszczenia rodzinnego
    - kopia dowodu osobistego Uczestnika poświadczona przez Kierownika lub Dział Kadr
    z pieczęcią imienną
    - kopia skróconego odpisu aktu urodzenia poświadczona przez Kierownika lub Dział Kadr
    z pieczęcią imienną


 •  Roszczenie z tytułu urodzenia się martwego Dziecka:
    - Zgłoszenie roszczenia rodzinnego
    - kopia dowodu osobistego Uczestnika poświadczona przez Kierownika lub Dział Kadr
    z pieczęcią imienną
    - kopia skróconego odpisu aktu urodzenia z odpowiednia adnotacją urzędową poświadczona
    przez Kierownika lub Dział Kadr z pieczęcią imienną
    - kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej, w którym tygodniu ciąży nastąpiło
    urodzenie poświadczona przez Kierownika lub Dział Kadr z pieczęcią imienną


 •  Roszczenie z tytułu śmierci Rodzica Uczestnika:
    - Zgłoszenie roszczenia rodzinnego
    - kopia dowodu osobistego Uczestnika poświadczona przez Kierownika lub Dział Kadr
    z pieczęcią imienną
    - kopia skróconego odpisu aktu zgonu poświadczona przez Kierownika lub Dział Kadr
    z pieczęcią imienną


 •  Roszczenie z tytułu śmierci Rodzica Małżonka Uczestnika:
    - Zgłoszenie roszczenia rodzinnego
    - kopia dowodu osobistego Uczestnika poświadczona przez Kierownika lub Dział Kadr
    z pieczęcią imienną
    - kopia dowodu osobistego Małżonka Uczestnika poświadczona przez Kierownika lub Dział
    Kadr z pieczęcią imienną
    - kopia skróconego odpisu aktu zawarcia związku małżeńskiego poświadczona przez
    Kierownika lub Dział Kadr z pieczęcią imienną
    - kopia skróconego odpisu aktu zgonu poświadczona przez Kierownika lub Dział Kadr
    z pieczęcią imiennąWe wszelkich sprawach, które mogą się pojawić w trakcie trwania
ochrony ubezpieczeniowej (przystąpienie, zmiana danych personalnych
lub osób uposażonych, ewentualne roszczenie lub wypłata świadczenia)
proszę zwracać się bezpośrednio do mnie.
Wystarczy zadzwonić (tel.+48 606 855 775) lub napisać e-mail:

Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union

Jolanta Łanczont Agent Ubezpieczeniowy Aviva (dawniej Commercial Union), Warszawa tel. +48 606 855 775. Zakres oferty: grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie oraz inwestycyjne (emerytura - III filar, polisy inwestycyjne, posagowe, pod kredyt, zdrowotne, wypadkowe, pracownicze, PPE); grupowe i indywidualne ubezpieczenia osobowe i majątkowe (firmy, domu, mieszkania, podróży, kosztów leczenia za granicą, NNW); inwestycje (parasolowy fundusz inwestycyjny, produkty gwarantowane) »  Mapa strony  « 

Nagrody i wyróżnienia dla Aviva Commercial Union